• క్రోమోసోములను మొదట వృక్ష కణ కేంద్రకంలో హాఫ్ మీస్టర్ అను శాస్త్రవేత్త 1849 లో గుర్తించాడు.
  • వాల్టేయర్ అనే శాస్త్రవేత్త వీటికి క్రోమోసోములు అని పేరు పెట్టారు.
  • క్రోమోసోమ్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన శాస్త్రవేత్త - సట్టర్
  • క్రోమోసోమ్ లను అనువంశిక వాహనాలు అని అంటారు. కారణం ఇవి జన్యు పదార్థాన్ని కలిగి ఒక తరంలోని లక్షణాలను మరోక తరానికి అందజేస్తాయి
  • క్రోమోసోమ్ లు పోడవుగా, స్థూపాకారంలో దండాలు వలే ఉంటాయి. ఇవి కణవిభజన సమయంలో పొట్టీగా అవుతాయి.క్రోమోజోమ్ లు DNA తో, హిస్టోన్ అనే ప్రోటీన్ తోను ఏర్పడి ఉంటాయి.
  • ఒక జట్టులో ఒకే క్రోమోజోమ్ ఉండటం - ఏకస్థితి/జీనోమ్ 
  • ఒక జట్టులో రెండు క్రోమోజోమ్ లు ఉండటం - ద్వయస్థితి
  • ఒక జట్టులో మూడు క్రోమోజోమ్ లు ఉండటం - త్రయస్థితి
  • ఒక జట్టులో అనేక క్రోమోజోమ్ లు ఉండటం - బహుస్థితి